Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

 

Przygotowana przez NSZZ Solidarność ustawa o „Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego” przywróciła dialog społeczny. Na poziomie kraju powołano Radę Dialogu Społecznego (RDS). Przewodniczącym RDS został Przewodniczący  Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda.

25 stycznia 2016r. w Zielonej Górze odbyło się pierwsze inauguracyjne posiedzenie WRDS. Władze rządowe, samorządowe, przedstawiciele pracodawców i pracowników powołali do życia Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego (WRDS) .Podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady w Zielonej Górze ukonstytuowały się władze tego ciała. Pierwszym Przewodniczącym WRDS w lubuskim został Maciej Jankowski Przewodniczący Zarządu Regionu Zielona Góra NSZZ „Solidarność”. W skład 30 osobowej Rady z NSZZ Solidarność weszli: Przewodniczący Zarządu Regionu Gorzowskiego NSZZ „Solidarność” Waldemar Rusakiewicz, Krzysztof Gonerski,  Bogusław Motowidełko.    

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, ma być forum współpracy strony pracowników, pracodawców, strony rządowej i samorządowej. Zadaniem rady jest prowadzenie dialogu w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności regionalnej gospodarki i spójności społecznej. Inauguracyjne posiedzenie Rady otworzyła marszałek Elżbieta Anna Polak przedstawiła porządek posiedzenia oraz wręczyła akty powołania do składu Rady.  Głos zabrał także wojewoda lubuski Władysław Dajczak. Przewodniczenie Radzie jest, zgodnie z zapisami ustawy, rotacyjne. Uzgodniono przewodnictwo WRDS na cztery lata. W 1 roku Radzie przewodniczył będzie przedstawiciel pracowników, w drugim roku przedstawiciel pracodawców, w trzecim roku przedstawiciel władz samorządowych, a w czwartym roku przedstawiciel władz rządowych. Następnie powołano prezydium, a także wybrano przewodniczącego, został nim  Maciej Jankowski  - Przewodniczący Zarządu Regionu Zielona Góra NSZZ Solidarność. W skład prezydium Rady weszli: Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego, Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski,  Bogusława Kornowicz - Forum Związków Zawodowych,  Monika Bocian – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Janusz Jasiński – Konfederacja Lewiatan, Artur Malec – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Edward Markiewicz – Związek Pracodawców Business Centre Club, Krzysztof Hnat – Związek Rzemiosła Polskiego.

Nowy przewodniczący poprosił o zgłaszanie uwag do projektu regulaminu Rady w ciągu 2 tygodni. Zachęcał też do zgłaszania innych istotnych problemów, którymi zajmować się będzie Rada na najbliższych posiedzeniach. Na koniec zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Małgorzata Mizera-Wołowicz przedstawiła prezentację dokumentów strategicznych województwa lubuskiego.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubuskiego powołana została zarządzeniem zarządu województwa 23 grudnia 2015 r. W jej skład wchodzą:

Przedstawiciele strony pracowników:

- Bogusława Kornowicz – Forum Związków Zawodowych, - Marlena Rutkowska-Wyrębska – Forum Związków Zawodowych, - Ksawery Topczewski – Forum Związków Zawodowych, - Dariusz Mieczyński – Forum Związków Zawodowych, - Waldemar Rusakiewicz – NSZZ "Solidarność", - Krzysztof Gonerski – NSZZ "Solidarność", - Maciej Jankowski – NSZZ "Solidarność", - Bogusław Motowidełko -  NSZZ "Solidarność", - Monika Bocian – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, - Dariusz Konrad - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, - Leszek Grześko - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Przedstawiciele strony pracodawców:

- Janusz Jasiński – Konfederacja Lewiatan, - Jerzy Kotarski - Konfederacja Lewiatan, - Maria Jolanta Wegner - Konfederacja Lewiatan, - Artur Malec – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, - Krzysztof Częstochowski - Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, - Violetta Panasiuk-Strzyżewska - Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, - Edward Markiewicz – Związek Pracodawców Business Centre Club, - Szymon Tamborski - Związek Pracodawców Business Centre Club, - Józef Słowikowski - Związek Pracodawców Business Centre Club, - Krzysztof Hnat – Związek Rzemiosła Polskiego, - Stanisław Koleśnik - Związek Rzemiosła Polskiego, - Stefan Tomczak - Związek Rzemiosła Polskiego.

Przedstawiciele strony rządowej:

- Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski, - Waldemar Gredka – Dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, - Maria Brygida Grzybowicz – Starszy Inspektor Wojewódzki w Biurze Wojewody Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedstawiciele strony samorządowej:

- Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego, - Krzysztof Kaliszuk – Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra, - Bartłomiej Bartczak – Burmistrz Gubina.