WIADOMOŚCI REGIONALNE

SPOTKANIE VIADRINA 13 MAJA 2019 

Dzisiaj Międzyregionalna Rada Związków Zawodowych Viadrina wezwała do Europy socjalnej. Na spotkaniu we Frankfurcie nad Odrą potwierdzili żądania DGB, Solidarności i OPZZ przyszłym wybranym przedstawicielom.

Oczekujemy, że przyszli wybrani posłowie do Parlamentu Europejskiego będą reprezentować interesy pracowników i ich rodzin.

Do tego potrzebujemy:
1. Europa, stawiająca problemy społeczne na pierwszym miejscu, tworząca nowe prawa socjalne oraz pomagająca finansowac Europę socjalna.
2. Ogólna europejska płaca minimalna wynosząca co najmniej 50% średniego dochodu krajowego.
3. Większe możliwości angażowania się pracowników przedsiębiorstwach w ramach rad zakładowych i wzmocnienie systemu układów zbiorowych.
4. Prawa socjalne i godne płace muszą stać ponad swobodami gospodarczymi.

ZARZĄD REGIONU 11 kwietnia 2019

 

W dniu 11 kwietnia 2019 r. w siedzibie Zielonej Górze odbyło się posiedzenie członków Zarządu Regionu. W posiedzeniu gościliśmy Biskupa Tadeusza Lityńskiego.

20190411_101641.jpg

20190411_101051.jpg


                       KONFERENCJA W BONN


W dniach 14.03-16.03.2019r. w Bonn odbyła się międzynarodowa Konferencja organizowana przez EZA- Europejskie Centrum Pracowników 
na temat "Zdrowe miejsca pracy - identyfikacja i postępowanie z niebezpiecznymi substancjami".EZA to organizacja, która zrzesza chrześcijańskie związki zawodowe i instytucje partnerskie. Organizator konferencji  m.in. Wiceprzewodniczący EZA Józef Mozolewski  - członek Komisji Krajowej  i przewodniczący Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” zaprosił przedstawicieli z Polski , Niemiec, Francji i Portugalii aby przedstawili zasady ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy w swoich krajach , branżach zawodowych i związkowych.Polskę reprezentowali przedstawiciele NSZZ „Solidarność” z Regionu Podlaskiego- Izabela Żmojda , branży chemicznej- Mirosław Miara i Sławomir Bezara ,Grupy Azoty-Bogusław Hereć i Wojciech Powszedniak, rolnictwa - Dariusz Łącki, budownictwa i drewna - Zbigniew Majchrzak,transportu kolejowego - Jerzy Grodzki oraz Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw z Lublina- Aneta Szczykutowicz. Referat o Radzie Ochrony Pracy, jej działalności i zadaniach na rzecz ochrony pracy, wygłosił zaproszony na konferencję Bogusław Motowidełko - Przewodniczący Regionu Zielonogórskiego i członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP.


56177066_2067790539971986_4739533103041609728_n.jpg

55925690_272889973649559_2040597184906264576_n.jpg

STOP łamaniu prawa w CHROMA Żary

chroma protest.jpg

plakat.jpg

SPOTKANIE Z PARLAMENTARZYSTAMI PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI, ZJEDNOCZONEJ PRAWICY

4 LUTY 2019

W dniu 4 lutego 2019 r. w ramach ogólnokrajowej akcji dotyczącej postulatów NSZZ"Solidarność" odbyło się spotkanie z parlamentarzystami w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ"Solidarność". Udział w spotkaniu wzięli:
Poseł Marek Ast Prezes Zarządu Okręgu Lubuskiego Prawo I Sprawiedliwość , poseł Jerzy Materna Z-ca Prezesa Zarządu Okręgu Lubuskiego Prawo i Sprawiedliwość, poseł Jacek Kurzępa członek Zarządu Okręgu Lubuskiego Prawo i Sprawiedliwość,nie przybył poseł Artur Zasada pomimo zaproszenia.

 

Stanowisko Komisji Krajowej nr 13/18 ws. sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu dialogu w Polsce
Dość dyskryminowania pracowników!
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje pogarszającą się sytuację społeczną oraz narastające napięcia społeczne.
Powiększające się dysproporcje w wynagrodzeniach zatrudnionych w sferze finansów publicznych wręcz wskazują na dyskryminowanie całych grup zatrudnionych w tej sferze. Kolejny raz mamy do czynienia z przekazywaniem środków budżetowych na wzrost wynagrodzeń tylko nielicznym grupom zatrudnionych urzędników czy też funkcjonariuszy. Odbywa się to niestety kosztem pozostałych. Pomijanie we wzroście wynagrodzeń grup najmniej zarabiających czy też nierównomierny wzrost płac tworzy dysproporcje w przeciętnych wynagrodzeniach miesięcznych w poszczególnych działach. Dodatkowo niepewność co do przyszłych cen energii elektrycznej tak dla odbiorców indywidualnych, jak i przemysłowych oraz niejasne zapowiedzi wprowadzenia rekompensat wzrostu cen dla odbiorców indywidualnych pogłębiają frustrację.
Konieczny staje się wzrost kwot progów dochodowych uprawniających do wypłaty świadczeń z pomocy społecznej, ich wysokości oraz wzrost kwot kryteriów dochodowych uprawniających do wsparcia dochodowego rodzin oraz wysokości świadczeń i zasiłków rodzinnych. Kolejny już rok rząd Prawa i Sprawiedliwości uchyla się
od realizacji obietnic złożonych w kampanii wyborczej
2015 roku w zakresie wysokości kwoty wolnej od podatku
dochodowego, waloryzacji wysokości zryczałtowanych
kosztów uzyskania przychodu osób fizycznych, waloryzacji
kwot progów podatkowych, wycofania antypracowniczych zmian w Kodeksie pracy, szczególnie dot. czasu pracy
i okresu rozliczeniowego, pełnego odmrożenia kwot odpisu
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, uchylenia wygaszania emerytur pomostowych, przyjęcia ustawy o Służbie Ochrony Kolei oraz wprowadzenia pluralizmu związkowego w Policji.
Następuje osłabienie dialogu społecznego poprzez pomijanie związków zawodowych w procesie konsultacji ważnych dla pracowników i obywateli projektów rządowych, nagminne łamanie ustawowych terminów przez organy państwa w zakresie oczekiwania na opinię partnerów społecznych oraz brak zagwarantowanej w przepisach reakcji strony rządowej na zgłaszane uwagi w procesie legislacyjnym.
Postulaty kierowane przez NSZZ „Solidarność” do rządu
niestety nie znajdują właściwego rozpatrzenia, a na kierowane wystąpienia nie ma w większości żadnej odpowiedzi.
Nie do zaakceptowania dla NSZZ „Solidarność” jest dyskryminowanie członków związków zawodowych w stosunku do członków organizacji pracodawców. Członkowie związków zawodowych, płacąc składki członkowskie na rzecz swoich organizacji, obciążani są podatkiem dochodowym od osób fizycznych, natomiast członkowie organizacji pracodawców nie dość, że nie płacą składek osobiście, to zaliczają je w koszty działalności, co zwalnia ich z podatku dochodowego od osób prawnych. Narusza to w sposób rażący art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
W związku z powyższym oraz wobec zagrożeń stojących przed gospodarką Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wzywa rząd do podjęcia rzeczowego i skutecznego dialogu z reprezentatywną stroną społeczną, przede wszystkim w zakresie:
– Wzrostu wynagrodzeń, zatrudnionych w sferze finansów publicznych, proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, więziennictwa, krajowej administracji skarbowej, celników, pielęgniarek i położnych oraz lekarzy rezydentów, przewidzianych na 2019 rok dla pozostałych zatrudnionych w jednostkach finansów publicznych.
– Pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
– Zaniechania, komplikujących system, niekończących się zmian w ustawach podatkowych, przyjmowanych bez konsultacji społecznych.
– Urealnienia kwoty wolnej od podatku tak, aby służyła ona osobom najsłabszym ekonomicznie, chroniąc je przed zagrożeniem ubóstwem.
– Waloryzacji progów podatkowych oraz wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu osób fizycznych.
– Uchylenia wygaszania emerytur pomostowych.
– Modernizacji systemu ubezpieczeń społecznych tak, aby pracownicy o długoletnich okresach składkowych nabywali uprawnienia emerytalne bez względu na wiek życia oraz objęcia wszystkich wykonujących i świadczących pracę bez względu na formę umowy, w oparciu o którą ją wykonują, w tym prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, proporcjonalnymi składkami emerytalno-rentowymi od osiąganych dochodów z każdego tytułu ubezpieczenia, z zachowaniem zasady 30-krotności.
– Przyjęcia ustawy o Służbie Ochrony Kolei.
– Wprowadzenia zasady pluralizmu związkowego w służbach tam, gdzie prawo dopuszcza przynależność związkową.
– Zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych składek członkowskich wnoszonych do związków zawodowych.
– Przewidywanego wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych i indywidualnych, systemu rekompensat dla odbiorców indywidualnych oraz mechanizmów ochrony rodzin przed skutkami ogólnego wzrostu cen towarów i usług, a co za tym idzie, zwiększonymi wydatkami gospodarstw domowych.
Nieprzystąpienie Rządu do rzeczowego i konstruktywnego
dialogu we wskazanych obszarach zmusi NSZZ„Solidarność” do podjęcia działań protestacyjnych.

 

Piotr Duda
Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Gdańsk, 11 grudnia 2018 r.

 

 20190204_150551.jpg

Spotkanie Przewodniczących Zarządów Regionów i Przewodniczącego KK z Elżbietą Rafalską 11.01.2019

 

W spotkaniu stronę Rządową reprezentowali: Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wice minister Stanisław Szwed i poseł Jan Mosiński i Jarosław Porwich. Omówiono przebieg negocjacji z Rządem w sprawie postulatów NSZZ"Solidarność" dotyczących m.in. podwyżek płac w budżetówce, funduszu socjalnego, zmian w ustawie emerytalnej (przejście na emeryturę ze wzgl. na staż), odpisu ze składki związkowej związku zawodowego kosztów uzyskania przychodu, sytuacji w oświacie, pluralizmu związkowego w policji i więziennictwie, ustawie o SOK.

 

 

Rada Ochrony Pracy 11.12.2018 r.

W dniu 11.12.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy w porządku posiedzenia:

1.Przyjęto stanowisko w sprawie:

-działania ZUS i KRUS w celu zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych

2.Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2019 r..

3. Sprawy różne.

ROP11122018.jpg

PIKIETA – Biuro Poselskie Pani Elżbiety Rafalskiej  

10 grudnia 2018

 

W dniu 10 grudnia 2018 r. w Gorzowie Wlkp. pod biurem poselskim Pani Elżbiety Rafalskiej odbyła się pikieta pracowników domów społecznych oraz ośrodków pomocy społecznej województwa lubuskiego. 

Protest dotyczył:

 

Szanowna Pani Minister,

 

w lipcu br. pracownicy domów pomocy społecznej województwa lubuskiego wystosowali do Pani pismo z prośbą o spotkanie oraz dialog na temat problemów w pomocy społecznej. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy od Pani odpowiedzi.

 

Jesteśmy zaniepokojeni takim traktowaniem naszej grupy zawodowej i odbieramy to jako ignorowanie nas. Dlatego dzisiaj postanowiliśmy osobiście przyjść do Pani Biura Poselskiego, żeby upomnieć się o prawa wszystkich pracowników pomocy społecznej.

 

Dziś przychodzimy z żądaniem przeprowadzenia i wdrożenia zmian legislacyjnych polegających na:

 

 1. Wprowadzenie dodatku dla pracowników domów pomocy społecznej za pracę w niedzielę i święta oraz pracę w warunkach szczególnych.
 2. Zrównanie uprawnień pracowników medycznych domów pomocy społecznej (pielęgniarki, opiekunowie, fizjoterapeuci itp.) z pracownikami ochrony zdrowia.
 3. Wyłączenie dodatkowych składników wynagrodzenia (w szczególności dodatku stażowego oraz tzw. dodatku terenowego) ze składowych wliczanych do spełnienia warunku pensji minimalnej.
 4. Finansowanie usług medycznych w domach pomocy społecznej przez NFZ.
 5. Podwyższenie dotacji rządowej na mieszkańca do pełnego kosztu jego utrzymania.

 

 

 

Jednocześnie, ponieważ jesteśmy tu wspólnie z pracownikami socjalnymi z ośrodków pomocy społecznej, wyrażamy nasze poparcie dla postulatów Porozumienia protestacyjnego zawartego 22 sierpnia 2018 r. przez organizacje związkowe działające w pomocy społecznej a w szczególności:

 

 1. Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pracowników socjalnych.
 2. Wprowadzenie dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla asystentów rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej.
 3. Coroczna waloryzacja dodatku terenowego dla pracowników socjalnych uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia.
 4. Wprowadzenie dodatku terenowego dla asystentów rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej oraz jego coroczna waloryzacja uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia.
 5. Ujednolicenie przepisów dotyczących ścieżki awansu zawodowego dla wszystkich pracowników pomocy społecznej.
 6. Wzrost wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej.

 

 

 

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”
nr 20 w Zielonej Górze reprezentująca:
DPS Zielona Góra przy al. Słowackiego
DPS Kożuchów; DPS Lubsko
DPS Trzebiechów
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra

 

 

Wręczono nagrody głównego inspektora pracy

Na Zamku Królewskim w Warszawie 27 listopada 2018 r. odbyła się uroczystość wręczenia corocznej Nagrody im. Haliny Krahelskiej oraz nagród w XXV edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” i specjalnych wyróżnień głównego inspektora pracy dla społecznych inspektorów pracy.

W tym roku Nagroda im. Haliny Krahelskiej została przyznana: Krzysztofowi Gadowskiemu, Anicie Gwarek, Wojciechowi Ilnickiemu, Wiesławie Janczak, Marii Longinie Kaczmarskiej, dr. inż. Adamowi Mirkowi, prof. dr hab. Jerzemu Olszewskiemu, Wojciechowi Piotrowi Szaramie, prof. dr. hab. Gertrudzie Uścińskiej, Jerzemu Werle. Nagrody wręczali: Wiesław Łyszczek i Elżbieta Rafalska. Zakładowy Społecznym Inspektor z Swiss Krono Żary Marek Hucał otrzymał wyróżnienie .

IMG_4972.JPG

 

Główny inspektor pracy w towarzystwie zaproszonych gości wręczył także nagrody: statuetki „Mecum Tutissimus Ibis” w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”.Z naszego regionu nagrodę otrzymała firma RECARO Aircraft Seating Polska Sp. z o.o.

IMG_4926.JPG

 

Rada Ochrony Pracy 20.11.2018 r.

Wtorkowe posiedzenie Rady Ochrony Pracy zdominowało przyjęcie stanowiska w sprawie:projektu budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2019 r. Zebrani wysłuchali również sprawozdania z działań podejmowanych przez ZUS i KRUS w celu zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych. W posiedzeniu wziął udział przewodniczący Zarządu Regionu Bogusław Motowidełko.

rop20112018.jpg

 

 

EUROPEJSKA RADA ZAKŁADOWA W SWISS KRONO

W dniu 15 listopada 2018 r. w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ"Solidarność" w Zielonej Górze, podpisano wspólny wniosek do Zarządu Centralnego Swiss Krono przez Komisję Zakładową NSZZ "Solidarność" w Swiss Krono w Żarach i Radę Zakładową Swiss Krono w Heiligengrabe/Niemcy w sprawie utworzenia Europejskiej Rady Zakładowej w koncernie Swiss Krono.

 

 swiss.jpg

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

5 listopada 2018r. odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W porządku obrad omówiono:
-zagadnienia związane z infrastrukturą kolejową i drogową woj. lubuskiego
-kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego i zawodowego w województwie lubuskim.
 
 
wrds05112018.jpg

Rada Ochrony Pracy 

W dniu 16.10.2018r. odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy. W porządku posiedzenia o Budżecie Państwowej Inspekcji Pracy na 2019r., przyjęcie stanowiska w sprawie oceny zdolności do pracy jako narzędzia integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz powołania na Okręgowych Inspektorów Pracy w Rzeszowie Barbara Kiełt, Warszawie Jolanta Koszałka, Bydgoszczy Zbigniew Studziński.

rop16102018.jpg

Międzyregionalna Rada Związków Zawodowych Viadrina

W dniu 13 października 2018 r. odbyło się spotkanie MRZZ Viadrina.Od 22 lat DGB Berlin-Brandeburgia współpracuje z NSZZ"Solidarność" w Lubuskiem oraz od 2016 r. również z Radą OPZZ Województwa Lubuskiego.

W trakcie spotkania przedstawiono sprawozdanie z działalności MRZZ Viadrina. Dokonano wyboru członków prezydium. Zaprezentowano i przyjęto strategię i plan działań MRZZ Viadrina na lata 2018-2022.

Nie zabrakło również ciekawej dyskusji panelowej przedstawicieli młodego pokolenia w ruchu związkowym.

 viadrina.jpg

Spotkanie Zarządu Regionu w Żaganiu 17 września 2018r. 

Zgromadzenie publiczne pod Urzędem Miasta Żagań.

42150642_737569363258650_4147199014900596736_n.jpg

42178394_257911074752520_8101006102117744640_n.jpg

 

stanowiskoZR.jpg

żagań.png

RADA OCHRONY PRACY 28 sierpień 2018 r.

Dnia 28 sierpnia 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ochrony Pracy. Podczas obrad przyjęto stanowisko w sprawie oceny i ograniczania ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na czynniki o działaniu rakotwórczym i mutagennym.. Na podstawie materiałów przygotowanych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i polityki Społecznej  omówiono problematykę zatrudnienia na podstawie  umów cywilnoprawnych. 

 ROPsierpien.jpg

 

APEL DO PRACODAWCÓW!

W związku z wydanym dzisiaj przez IMGW ostrzeżeniem meteorologicznym 3 stopnia dla województwa Lubuskiego o treści:

"Przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Bądź przygotowany na znaczące zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu".

 

 

Apelujemy do wszystkich przedstawicieli pracodawców w regionie o zastosowanie wszelkich możliwych środków takich jak:

 

Skracanie czasu pracy, wprowadzenie dodatkowych  przerw , zapewnienie odpowiednich nawiewów i klimatyzacji, zaopatrzenie pracowników w wodę wzbogaconą o minerały (butelkowaną), powyżej 39 stopni wstrzymanie pracy.

 

Przypominamy, że wg badań naukowych praca w temperaturze 40 stopni jest bezpośrednim zagrożeniem życia pracowników.

temperatura.jpg

 

RADA OCHRONY PRACY 17 lipca 2018 r.

Dnia 17 lipca 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ochrony Pracy. Podczas obrad przyjęto stanowisko w sprawie działalności Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2017. Na podstawie materiałów przygotowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny , Centralny Instytut Ochrony Pracy i Państwową Inspekcję Pracy dokonano oceny i omówiono ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na czynniki o działaniu rakotwórczym i mutagennym. RDS1.jpg

AKCJA WSPARCIA DLA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" W CIBORZU
 
Koleżanki i koledzy.
Decyzją Zarządu Regionu na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2018r. zaczynamy mailową akcję wsparcia dla NSZZ "Solidarność" z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu w sprawie odzyskania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 
W załączeniu projekt pisma do Marszałek Województwa.  Proszę Komisje Zakładowe o wsparcie i wysłanie tej treści pismo na adres :
 

organize-fish.png

 

Uwaga! Trwa mobilizacja w Regionie, sytuacja na rynku pracownika dawno tak nie sprzyjała. To najlepszy moment aby rozpocząć negocjacje płacowe w waszych miejscach pracy. 

W związku z powyższym prowadzimy równolegle kilka akcji informacyjnych dla pracowników firm w regionie zielonogórskim.

Zastanawiasz się czy nie pora na Twoje miejsce pracy??? Skontaktuj się z NAMI. 

Dział rozwoju związku:-)

kontakt 666 600 891

 

LINK DO FILMU Z AKCJI W SWISS KRONO

http://www.telewizjazary.pl/wiadomosci/23488,pracownicy-swiss-krono-chca-podwyzki

 
 
 

WIZYTÓWKA REGIONU

logo.jpg

  REGION ZIELONOGÓRSKI

            65-072 Zielona Góra

              ul. Lisowskiego 5