Zapraszamy do udziału w konkursach i programie prewencyjnym

Państwowej Inspekcji Pracy

 

Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”

Jego celem jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy.

Adresatami konkursu są pracodawcy, niezależnie od rodzaju działalności oraz formy własności, którzy uzyskali pozytywną ocenę stanu bezpieczeństwa i warunków pracy.

Konkurs przebiega w dwóch etapach: regionalnym i centralnym. Ze względu na różnorodność i skalę problemów związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy w zakładach o różnej wielkości zatrudnienia, pracodawcy oceniani są w trzech kategoriach:
I kategoria - zakłady pracy do 50 zatrudnionych, II kategoria - zakłady pracy od 51 do 250 zatrudnionych, III kategoria - zakłady pracy powyżej 250 zatrudnionych.

Do konkursu przystąpić może każdy pracodawca, który zgłosi chęć udziału w konkursie lub zostanie zgłoszony przez: organizację pracodawców, związek zawodowy, organizację społeczną działającą na rzecz ochrony pracy.

Zgłoszenia przyjmowane są w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Zielonej Górze do 30 czerwca 2016 r. Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się w regulaminie.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Zielonej Górze: Barbara Babicz, tel. 68-451-30-34, e-mail: barbara.babicz@zgora.pip.gov.pl

[Regulamin konkursu]

 

Konkurs „Buduj bezpiecznie”

Celem konkursu jest upowszechnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na placach budów, w tym promowanie wykonawców robót budowlanych, którzy zapewniają bezpieczne stanowiska pracy w procesie realizacji obiektów budowlanych.

W konkursie mogą uczestniczyć pracodawcy - wykonawcy robót budowlanych na budowach, które w trakcie trwania konkursu co najmniej zamkną etap stanu surowego.

Zgłoszenia do konkursu składać mogą m.in.: inwestorzy i zainteresowani pracodawcy (wykonawcy),  organizacje i stowarzyszenia pracodawców oraz organizacje związkowe. Przyjmowane są w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Zielonej Górze do 30 czerwca 2016 r.

Informacji o konkursie w Okręgu udziela: Krzysztof Kozak, tel. 68-451-39-08, e-mail: krzysztof.kozak@zgora.pip.gov.pl

[Regulamin konkursu] 

 

Program prewencyjny „Zdobądź Dyplom PIP”

Program oparty jest na zasadzie samokontroli, podczas której pracodawca, przy pomocy przygotowanych przez PIP narzędzi i pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich likwidacji. Program gwarantuje bezpłatne szkolenie, materiały i fachową pomoc inspektora pracy w dostosowaniu zakładu do przepisów prawa.

Przeznaczony jest dla pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne, budowlane, zakłady usług leśnych, handlowe i usługowe, zatrudniających do 9 pracowników. W ramach działań na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy i stanu praworządności w stosunkach pracy, grupa może być rozszerzona  o pracodawców zatrudniających do 20 pracowników.

Informacje o programie: Sławomir Nowak, tel. 68-451-39-07, e-mail: slawomir.nowak@zgora.pip.gov.pl

  

Buduj bezpiecznie - regulamin 2016.pdf

Pracodawca organizator pracy bezpiecznej -_regulamin 2016.pdf