Lubsko 1 sierpnia 2022r. Wspólny Komunikat prasowy Zakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku i Regionalnego Sztabu Strajkowego

NSZZ „Solidarność” Regionu Zielonogórskiego Informujemy:Po przeprowadzeniu negocjacji z udziałem mediatora w dniach 14 i 29 czerwca, 19 lipca oraz 1 sierpnia 2022 r. nie osiągnięto porozumienia. W stosunku do stanowisk stron, wyrażonych w dniu 23 maja 2022r. w protokole rozbieżności z rokowań, strony uzgodniły nowe stawki wynagrodzeń, odpowiadające poszczególnym kategoriom zaszeregowania roboty – prac akordowych (zawarto w załączniku do niniejszego protokołu) oraz podwyżkę zasadniczej stawki zaszeregowania dla pracowników, których zasadnicze stawki zaszeregowania określono w umowach o pracę, o kwotę nie mniejszą niż 450 PLN.W regulaminie wynagradzania zostanie zlikwidowana premia motywacyjna w wysokości do 18 % płacy zasadniczej oraz premia kwartalna kwotowa do 150 PLN; natomiast zostaje wprowadzona premia miesięczna kwotowa do 100 PLN według zasad obowiązujących w Regulaminie Wynagradzania .Strony nie osiągnęły porozumienia co do terminu wejścia w życie powyższych uregulowań.Strona Pracodawcy:- uważa, iż ze względu na obecną sytuację finansowo-ekonomiczną spółki, uzgodnione nowe uregulowania mogą wejść w życie od 1 listopada 2022r., z możliwością wcześniejszego ich wprowadzenia od 01.10.2022r., w zależności od sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki.Strona Związkowa:- stoi na stanowisku, iż uzgodnione nowe uregulowania powinny wejść w życie najpóźniej od 1 maja 2022r. Ze strony załogi istnieje możliwość szukania kompromisu i porozumienia w sprawie terminu wprowadzenia podwyżki, o czym negocjatorzy związkowi poinformowali kierownictwo zakładu podczas mediacji przed podpisaniem protokołu rozbieżności.Podkreślamy, że spór zbiorowy istnieje od 8 marca 2022r. a Komisja Zakładowa, uwzględniając wnioski kierownictwa firmy, w tym czasie dwukrotnie zmieniła swoje stanowisko w sprawie terminu wprowadzenia podwyżek : z 1 marca na 1 kwietnia , następnie z 1 kwietnia na 1 maja .Od 01 sierpnia 2022 na terenie zakładu pracy W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku załoga przystąpiła do strajku zakładowego, który będzie przebiegał w następujący sposób:01 sierpnia 2022 r. strajk od godz. 12.00 do godz. 14.0002 sierpnia 2022 r. strajk od godz. 10.00 do godz. 14.0003 sierpnia 2022 r. strajk od godz. 10.00 do godz. 14.0004 sierpnia 2022 r. strajk od godz. 10.00 do godz. 14.0005 sierpnia 2022 r. strajk od godz. 10.00 do godz. 14.00Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku, postanowiła, że po przerwie urlopowej (08 – 19.08.2022 r.) od dnia 23 sierpnia 2022 r. strajk, będzie kontynuowany do skutku, każdego dnia po 8 godzin, tj. od godz. 6.00 do godz. 14.00. Jednocześnie negocjatorzy związkowi wyrazili gotowość do wznowienia negocjacji w każdej chwili gdy kierownictwo firmy zgłosi ich rozpoczęcie, w dobrej wierze, w celu osiągnięcia porozumienia.Upoważnionymi osobami do kontaktów z mediami w sprawie aktualnej sytuacji i przebiegu strajku są: Małgorzata Musielak – Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku– Przewodnicząca Zakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku tel: 609 939 360Bogusław Motowidełko – Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze- Przewodniczący Regionalnego Sztabu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Regionu Zielonogórskiego tel: 785 182 449

Pozdrawiamy

Małgorzata Musielak Bogusław Motowidełko

Dokumenty

Ważne! Rozliczenie z urzędem skarbowym

Rozliczenie organizacji związkowej z urzędem skarbowym

Ankieta informacyjna

Liczba członków na 31 grudnia 2020

Nowa deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Legitymacja członkowska

Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji

Wolność związkowa

Przegląd podjętych decyzji i wprowadzonych zasad przez Komitet Wolności Związkowych Rady Administracyjnej MBP

czytaj więcej

Pomoc dla represjonowanych

Instytut Pamięci Narodowej

czytaj więcej

Dokumenty dot. CIT-8

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.