28.04.2016r. Uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorach gospodarki o największej liczbie wypadków śmiertelnych i ciężkich – koszty społeczne i ekonomiczne wypadków przy pracy – to temat uroczystej sesji sejmowej Rady Ochrony Pracy, która o godz. 11.00 rozpoczęła się w Sali Kolumnowej. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Posiedzenie objął honorowym patronatem marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Przed uroczystą sesją członkowie ROP spotkali się w Sejmie, aby przyjąć stanowisko w sprawie realizacji III etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”. Przyjęto również stanowisko w sprawie programów wspierania poprawy warunków pracy realizowanych przez ZUS w ramach funduszu prewencji wypadkowej, w tym dofinansowania działań na rzecz utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Rada Ochrony Pracy nadzoruje warunki pracy. Sprawuje też nadzór nad działaniami Państwowej Inspekcji Pracy, opiniuje projekty aktów prawnych i inicjuje działania związane z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm dotyczących ochrony pracy. Do jej kompetencji należy też ocena zakresu ochrony pracy w Polsce. W swoich działaniach może występować do organów administracji rządowej i samorządowej, organizacji pracodawców i pracowników. Radę powołuje i odwołuje marszałek Sejmu, a jej kadencja trwa 4 lata. Zasiadają w niej m.in. parlamentarzyści, a także członkowie zgłoszeni m.in. przez Prezesa Rady Ministrów, centrale związkowe- NSZZ „Solidarność” reprezentują Kazimierz Kieso i Bogusłąw Motowidełko  organizacje pracodawców, eksperci oraz przedstawiciele nauki zajmujący się problematyką ochrony pracy.

W obecnej kadencji Sejmu Radzie przewodniczy Janusz Śniadek, były przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”.